Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. viac info
0
Zoznam kategórií
Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Webovou stránkou elektronického obchodu sa rozumie webová stránka www.liekobox.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci s verejným prístupom.

1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa uzavrieť alebo uzavrela kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu.

1.3 Predávajúcim sa rozumie lekáreň:
Lekáreň Poštová
prevádzkovaná spoločnosťou Liekobox s.r.o., IČO: 52621944
Neslušská cesta 2713/100F, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 73061/L
Vedúci lekárnik: Mgr. Soňa Veselická
PZS kód lekárne: P03540160301
Telefón: +421 951 302 623

1.4 Kupujúci berie na vedomie, že v rámci internetového obchodu sú okrem iného ponúkané aj lieky, ktoré sú určené iba fyzickým osobám a nie sú určené pre podnikateľský nákup liečiv.

1.5 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.

II. Objednávka a kúpna zmluva

2.1 Objednávkou sa pre účely internetového výdaja rozumie zaslanie elektronického objednávkového formulára uverejneného na webovom sídle www.liekobox.sk. Zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu na jeho elektronickú (mailovú) adresu sa má za to, že medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzatvorená kúpna zmluva.

2.2 Kupujúci sa oboznámením a potvrdením týchto VOP a vytvorením objednávky zaväzuje objednávku riadne prevziať osobne alebo zabezpečiť prevzatie objednávky treťou osobou. Za prevzatie objednávky sa rozumie jej prebratie od doručovateľskej spoločnosti (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo do kuriéra lekárne a v prípade objednávky s úhradou na dobierku sa k prevzatiu rozumie aj vyplatenie dobierkovej sumy.

2.3 Kupujúci sa oboznámením a potvrdením týchto VOP a vytvorením objednávky zaväzuje v zmysle týchto VOP zaplatiť za objednávku takú cenu, aká bude vyčíslená v procese tvorby nákupného košíka na webovom sídle predávajúceho, pričom toto potvrdí aj v poslednom kroku tvorby nákupného košíka.

2.4 Predávajúci môže zrušiť objednávku v prípade, keď Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú zjavne omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku v prípade inej chyby informačného systému, a to najmä dostupnosť, skladové zásoby tovaru, akosti a pod.

2.5 Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.

2.6 Ceny pri produktoch sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ neurčuje inak legislatíva, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak.

2.7 Fotografie produktu, môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky.

2.8 Za účelom registrácie je Kupujúci povinný uvádzať správne všetky a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého Kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Registráciou Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

2.9 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

III. Dodacie podmienky

3.1 Lehota dodania je uvedená v potvrdení objednávky. U tovaru, ktorý je na sklade, je to spravidla do 24 - 48 hodín, u tovaru, ktorý nie je na sklade, spravidla do 48 - 72 hodín. Táto doba však nie je záväzná. Pri zadaní objednávky v poobedňajších hodinách po 14:00 hod dňa pred víkendom alebo dňom pracovného pokoja, počas víkendu a dní pracovného pokoja, bude objednávka pripravená a odoslaná najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade tovaru s obmedzenou dostupnosťou na slovenskom trhu bude Kupujúci kontaktovaný a lehota dodania dohodnutá individuálne.

3.2 Dodanie môže byť realizované kuriérom lekárne, kuriérom GLS alebo si Kupujúci môže objednaný tovar vyzdvihnúť v sídle lekárne.

3.3 Počas dodania je Predávajúci povinný dodržať všetky podmienky skladovania liekov, zdravotníckych pomôcok a ostatného sortimentu v zmysle platnej legislatívy.

3.4 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností Kupujúcim, nesie Kupujúci.

3.5 Pri osobnom odbere v lekárni bude objednávka Kupujúcemu zadržiavaná po dobu 3 pracovných dní od zaslania potvrdenia objednávky na elektronickú adresu Kupujúceho, potom bude objednávka zrušená.

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

4.1 V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy je Jupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho.

4.2 Kupujúci môže objednávku zrušiť formou e – mailu na adrese zakaznici@liekobox.sk alebo telefonicky do chvíle odoslania objednávky, pričom musí uviesť presné údaje z potvrdenia objednávky.

4.3 Objednávku je možné stornovať zo strany Kupujúceho telefonicky na číslo + 421 951 302 623 alebo zaslaním e-mailu na zakaznici@liekobox.sk s uvedením čísla objednávky najneskôr do 1 hodiny od vytvorenia objednávky.

4.4 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Kupujúci doručil v stanovenej lehote na adresu prevádzky Predávajúceho: Lekáreň Poštová, Poštová 1, 010 08 Žilina vrátený tovar v stave, v akom ich prevzal, spolu s Reklamačným protokolom alebo Odstúpením od zmluvy. Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo Odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, ak Predávajúci vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Kupujúceho a vrátiť mu ním vrátený tovar späť na náklady Kupujúceho.

V. Ochrana osobných údajov

5.1 Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

5.2 Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané Predávajúcim na účel uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na marketingové účely, na účel vybavenia reklamácií či iných žiadostí Kupujúceho.

5.3 Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, adresa dodania, e-mailová adresa, telefonický kontakt, vyhlásenie o dovŕšení 18 rokov veku.

5.4 Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného Tovaru.

VI. Licencie, autorské práva

6.1 Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika, vrátane úprav sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas len na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia objednávky.

6.2 Označenie “Liekobox”, všetky logá predávajúceho služby, všetky tituly, písma, mená, grafika, ochranné známky alebo iný majetok patriaci Predávajúcemu nesmie byť použitý iným spôsobom než je presne vymedzené v týchto podmienkach.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Pri návšteve Webovej stránky sa do počítača, mobilu alebo iného elektronické zariadenia Kupujúceho stiahnu tzv. súbory cookies (ďalej len ako “Súbory cookies”). Súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie Webovej stránky, preto Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby ich ponechali aktívne. V prípade zablokovania alebo inej formy odmietnutia Súboru cookies bude funkcia Webovej stránky znížená.

7.2 Vzájomné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 391/2015 Z.z., Autorského zákona a Zákona o ochrane OU.

7.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť 01.10.2020.

VIII. Platobné podmienky


7.2 Kupujúci môže uhradiť Predávajúcemu tovar nasledovnými spôsobmi:
  • Bankovým prevodom
  • Platba kartou cez platobnú bránu Payout
  • Dobierkou
Podrobnosti o možnostiach platby sú uvedené v časti Možnosti platby.